Политика за поверителност

Ние искаме нашите посетители винаги да са осведомени за цялата информация, която събираме, как я използваме и в кои случаи, ако има такива, я разкриваме. Това е част от отговорността ни при използването на сайта и нашата Политика за поверителност.

Управление на сайта:

Сайт: www.luckyslots24.com

E-mail: [email protected]

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Данните за регистрация са предмет на Общия европейски регламент за защита на данните (GDPR). Компанията може да събира личните данни на потребители или посетители, които доброволно ги предоставят на сайта. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с законно регистрирано и идентифицируемо физическо лице („субект на данни“). Физическото лице, което може да бъде идентифицирано, е това, чиято самоличност може да бъде установена, пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на самоличност (като име, идентификационен номер, данни за местопребиваване или един или повече фактори, специфични за физиологичната, генетично-психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на физическото лице), от събрана чрез различни формуляри информация.

Потребителят/посетителят изрично и безрезервно се съгласява да разполага/предоставя тези лични данни на уебсайта, когато това се изисква или бъде поискано. Съгласието на „субекта на данни“ е израз на неговата свободна воля и желание. „Субекта на данни“ трябва изрично да посочи, че е съгласен да бъдат обработвани личните му данни, отнасящи се до него/нея. Това става чрез изявление или ясно утвърдително действие.

Потребителят/посетителят има право да оттегли съгласието си за обработка на неговите лични данни по всяко време, като се свърже с администратора на www.luckyslots24.com. В такова съобщение той трябва изрично и недвусмислено да декларира, че оттегля предварителното си съгласие за това.

Оттеглянето на съгласието не засяга законността на третирането на личните данни, основано на съгласие на „субекта на данни“, преди неговото оттегляне. Тези данни се използват само до степента, необходима за изпълнение на отделните услуги, предоставяни от www.luckyslots24.com и за поддържане на правилното функциониране на уебсайта.

Компанията може да използва личните данни за свои информационни цели или за изпращане на имейл или бюлетин до регистрирания потребител/посетител, освен ако последният не желае това и изрично уведоми www.luckyslots24.com. Компанията в никакъв случай не продава никакви лични данни на трети страни или потребители/посетители на този сайт, нито по някакъв начин ги използва за нечестни и несвойствени с дейността й цели. Компанията също така не прехвърля и не разкрива личните данни на потребители/посетители на уебсайта на трети страни, освен ако не е предвидено друго със закон или със съдебно разпореждане, или не е поискано от друг държавен или регулаторен орган, или ако това е договорно право, упражняването на което се счита необходимо за правилното функциониране на Уебсайта и за изпълнението на неговите функции, или когато има изричното съгласие на потребителя да разкрие личната му информация по какъвто и да е начин.

Компанията Mocking Bird Network Ltd. може да обработва част или всички лични данни, изпратени от потребители/посетители за статистически цели и/или за подобряване на предоставяните информационни услуги.

ТОЗИ САЙТ СЪБИРА „БИСКВИТКИ“ (Cookies)

Използването на този уебсайт не изисква регистрация, освен ако не се изисква от конкретна функция (напр. бюлетин). Някои данни за контакт трябва да бъдат предоставени при регистриране на потребител, но ние никога не можем да продадем тази информация или да я предоставим на други организации. Това е само за комуникация с потребителя относно услуги, свързани с нашия сайт и услуги, към които посетителят е проявил интерес. Предоставянето на допълнителна информация ни помага да осигурим по-персонализирано изживяване на нашия уебсайт, но това не е задължително, по принцип. Отново ще повторим, че не се изисква регистрация, за да влезете в нашия сайт.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ

Ако решим да променим нашата политика за поверителност, ще публикуваме промените в тази декларация за поверителност.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Ние се ангажираме с решаването на различните проблеми в рамките на 24 часа. Ако възникнат проблеми, потребителите могат да се свържат с нас по имейл.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Ако посетителите на този уебсайт имат някакви въпроси или предложения относно нашата политика за поверителност, моля, да се свържат с нас по имейл.